Wednesday, March 11, 2015

பேசுவதே இல்லை!

திமுக தமிழன், அதிமுக தமிழனைத் திட்டுகிறான்.
அதிமுக தமிழன், மதிமுக தமிழனைத் திட்டுகிறான்.
மதிமுக தமிழன், பாமக தமிழனைத் திட்டுகிறான்.
பாமக தமிழன், தேமுதிக தமிழனைத் திட்டுகிறான்.
இப்படியாகக் கட்சி நியாயம் பேசும் தமிழன்,
தமிழ்நாட்டு நியாயத்தை மட்டும் பேசுவதே இல்லை!